Privacy

Privacyverklaring
Curlykiet
In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze
website, en hoe we met die gegevens omgaan met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken,
opslaan en beschermen ervan.
Persoonsgegevens
In het kader van uw websitebezoek kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
Initialen, voornaam, achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Huisadres
Inhoud van online communicatie
IP-adres
Browsergegevens
Duur van uw websitebezoeken
Klikgedrag op de website
Doelen
Wij verwerken persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Specifiek voor:
De financiële administratie.
Het informeren over eventuele aanbiedingen of andere acties.
Het aanmelden voor nieuwsbrieven.
Gronden
Bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden:
1. Voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Vanwege een wettelijke verplichting
3. Met toestemming
Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zoals verwerkingen in het kader
van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketingverwerkingen
voor klanten en actieve contacten van ons. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out
geboden.
Derden
Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van
een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.
Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze
website bezoekt. Op onze website kunnen functionele cookies worden gebruikt om u een optimale
gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt
u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren.
Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s u bezoekt op onze website, hoe frequent de
websitebezoeken zijn en welke informatie u op onze website bekijkt. Deze cookies zijn niet te herleiden tot
individuele natuurlijke personen; wij registreren enkel het netwerk en de apparatuur waarmee u de website
bezoekt, zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren.
Advertentiecookies
Advertentiecookies worden ook wel third party cookies genoemd. Dit zijn cookies van derde partijen die
gerichte advertenties plaatsen op basis van uw surfgedrag op onze website. Ook hier maken wij geen
gebruik van persoonsgegevens; enkel het netwerk en de apparatuur waarmee u de website bezoekt zijn
hiervoor relevant.
Bewaartermijn
De persoonsgegevens zullen bewaard worden voor zolang deze nodig zijn voor de eerdergenoemde doelen.
Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.
Rechten
U heeft het recht om in het kader van uw websitebezoek ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering,
aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van
persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming
en de toestemming is ingetrokken. U kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand
op het verzoek te reageren. U kunt ons over de hiervoor genoemde onderwerpen contacteren door een mail
te sturen naar info@curlykiet.com.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens
tegen te gaan. Personen die eventueel namens ons toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op
basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Wij hanteren
algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging
teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Als u misbruik
vermoedt van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@curlykiet.com.
Klachten
Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten
door te mailen naar info@curlykiet.com. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld
wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse
wijzigingen zullen wij dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om
enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en enige bezoeker aan onze
website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.